,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestującą w obszary wiejskie"

 

  

Operacja Typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Środa Wielkopolska - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniczki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra

Mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Środa

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

W ramach zadania Spółka przewiduje:

- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie - realizacja w latach 2020-2021.

Modernizacja stacji pozwoli zwiększyć jej możliwości produkcyjne do2400 m3 wody na dobę, a tym samym zapewnieni prawidłowe wartości parametrów wody dostarczanej istniejącym odbiorcom oraz umożliwi potencjalne zaopatrzenie w wodę intensywnie rozbudowujących się terenów mieszkaniowych w m. Brodowo.

- Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki - realizacja w 2022r.

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Zielniki będzie polegała na wymianie istniejącej sieci (375 m), w celu poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz jakościowych wody dostarczanej dla mieszkańców miejscowości Zielniki. Przebudowa przewiduje również nabudowanie na końcówkach sieci hydrantów ppoż.

- Rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Winna Góra na długości 71,0 m oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków umożliwiających podłączenie do niej nieruchomości (szacunkowa długości 234,0 m).

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, wybudowanie oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej jak i wybudowanie i przebudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze naszej gminy, co z kolei wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz poprawę standardu życia jej mieszkańców.